• Budova DSS Galanta
 • Budova DSS Galanta

Podmienky prijatia občanov do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Sociálna služba je v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná v zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a občanovi je poskytovaná sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.          

Podmienkou pre poskytovanie sociálnej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré je vydané vyšším územným celkom – Trnavským samosprávnym krajom v rozsahu jeho pôsobnosti.    

Vysvetlenie použitých pojmov  

Sociálna služba je odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity. Slúži na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život, zameriava sa na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, na riešenie jej krízovej situácie a na prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.   

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – podáva ju žiadateľ o sociálnu službu priamo na Ţrnavskom samosprávnom kraji, resp. cestou Domova sociálnych služieb.

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - slúži ako podklad pre rozhodnutie, informuje o zdravotnom stave fyzickej osoby, odôvodňuje oprávnenosť poskytovania sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva Ţrnavský samosprávny kraj  a obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby, návrh druhu sociálnej služby a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva Ţrnavský samosprávny kraj a uvádzajú sa v ňom skutočnosti, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnych služieb.

Zoznam žiadateľov – zoznam žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o poskytovanie sociálnych  služieb v príslušnom Domove sociálnych služieb.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – podáva žiadateľ o sociálnu službu na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – uzatvára sa písomnou formou medzi poskytovateľom sociálnej služby a žiadateľom o sociálnu službu. 

Výpočtový list - kalkulácia výpočtu úhrad za poskytované služby.

 

Postup pri prijímaní klientov do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta

Prijímanie uchádzačov o sociálnu službu v podmienkach DSS pre deti a dospelých Galanta prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

DSS pre deti a dospelých Galanta poskytuje sociálnu službu pobytovou formou ako  týždennú a celoročnú, ako aj ambulantnú formu sociálnej služby. Priestorovo aj funkčne je rozdelené na domov sociálnych služiebšpecializované zariadenie.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Sociálna služba sa poskytuje ako celoročná pobytová forma.

Záujemcovia o umiestnenie v DSS pre deti a dospelých Galanta postupujú v zmysle nasledujúcich bodov:

 1. spracovanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vrátane lekárskeho nálezu,
 2. vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu, vrátane sociálneho posudku,
 3. podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby,
 4. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Spracovanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Fyzická osoba (resp. jej opatrovník), ktorá má záujem umiestniť svoje dieťa alebo príbuzného do DSS pre deti a dospelých Galanta musí požiadať o posúdenie odkázanosti na uvedenú sociálnu službu príslušný vyšší územný celok – Ţrnavský samosprávny kraj.

Na tento účel sú spracované tlačivá ,,Žiadosť o posúdení odkázanosti na sociálnu službu” a ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu”, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke www.trnava-vuc.sk alebo si ich môže záujemca o sociálnu službu vyzdvihnúť osobne v DSS pre deti a dospelých Galanta, prípadne na oddelení sociálnych služieb Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Ţrnava.  

Vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Záujemca o vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu zašle dôkladne vyplnenú “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo “Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu” na oddelenie sociálnych vecí Úradu Ţrnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Ţrnava alebo ich osobne doručí na podateľňu Ţrnavského samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne. 

Na základe vyššie uvedených podkladov a vykonania sociálnej posudkovej činnosti (§ 50, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) vydá Úrad Ţrnavského samosprávneho kraja ,,Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”.

Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Fyzická osoba ( žiadateľ), ktorá má záujem o poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby v  ZSS uvedených v zákone č. 448/2008 Z. z. o SS (§ 34 - 41) je povinná podať písomnú ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” vyššiemu územnému celku – Trnavskému samosprávnemu kraju.

Ak má  fyzická osoba ( žiadateľ) záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným poskytovateľom , t.j. DSS pre deti a dospelých Galanta, nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Trnavskému samosprávnemu kraju, ale priamo DSS pre deti a dospelých Galanta.

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priloží fyzická osoba (žiadateľ):

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie o výške príjmu žiadateľa (invalidný alebo starobný dôchodok, ) za príslušný kalendárny rok
 • žiadateľ (maloleté dieťa) - potvrdenia o príjme rodičov (zákonných zástupcov),
 • pri pravidelnom príjme – potvrdenie o príjme za mesiac, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa začne sociálna služba poskytovať,
 • pri nepravidelnom príjme – potvrdenie o príjme za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom sa začne sociálna služba poskytovať,
 • potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, potvrdenie o platení alebo poberaní výživného na dieťa, potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi, prípadne iných dávok, potvrdenie o poberaní príspevku za opatrovania,
 • doklady o majetkových pomeroch žiadateľa,
 • rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzení na právne úkony v prípade, ak je žiadateľ pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony (potrebné priložiť aj listinu o ustanovení za opatrovníka),
 • vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby (žiadateľa), ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť,
 • prípadne iné doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

V prípade, ak fyzická osoba (žiadateľ) splní všetky podmienky na prijatie do DSS pre deti   a dospelých Galanta, a v zariadení je voľné miesto vhodné na umiestnenie, uzatvorí sa s touto fyzickou osobou (žiadateľom) ,,Zmluvaa o poskytovaní sociálnej služby”.

Súčasťou zmluvy je „kalkulačný list“, ktorý je podkladom pre určenie výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu. V nadväznosti na výšku príjmu a majetku zákonného zástupcu, resp. opatrovníka  môže byť stanovená plná úhrada za sociálnu službu alebo jej  časť. Spôsob výpočtu sumy úhrady za poskytované sociálne služby sú spracované vo VZN TTSK č. 30/2014. 

 

Zoznam žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

DSS pre deti a dospelých Galanta v prípade naplnenej kapacity vydá rozhodnutie o zaradení do „Zoznamu žiadateľov“.  Neuspokojení žiadatelia o sociálnu službu sú zaraďovaní do zoznamu žiadateľov podľa dátumu, v akom boli žiadosti doručované do zariadenia. Rozhodnutie sa oznamuje žiadateľovi o sociálnu službu písomne.

Výber zo zoznamu žiadateľov sa uskutočňuje podľa nasledujúcich kritérií:

 1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené.
 2. kritérium: dátum zaradenia žiadateľa v zozname žiadateľov.
 3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú.
 4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti DSS pre deti a dospelých Galanta umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, do akého druhu sociálnej starostlivosti sú zaradení . O prijatí do ZSS rozhoduje riaditeľ, sociálny pracovník zariadenia.

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím