• Budova DSS Galanta
  • Budova DSS Galanta

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže pridať oznámenie?

Fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.

Čo môže byť predmetom oznámenia?

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie  ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Podnetom sa rozumie oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

Ako sa podáva oznámenie?

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@trnava-vuc.sk,
  2. ústnym podaním (telefonicky na t. č. 033/5559 800, 810, resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie zodpovednú osobu,
  3. písomne poštou zaslanou na adresu:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR

Úrad TTSK
P.O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/