Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže pridať oznámenie?

Fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.

Čo môže byť predmetom oznámenia?

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie  ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Podnetom sa rozumie oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

Ako sa podáva oznámenie?

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@trnava-vuc.sk,
  2. ústnym podaním (telefonicky na t. č. 033/5559 800, 810, resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie zodpovednú osobu,
  3. písomne poštou zaslanou na adresu:

 

HLAVNÝ KONTROLÓR

Úrad TTSK
P.O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/