O nás

Od 01.07. 2002 je zriaďovateľom DSS pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj. Sme štátna rozpočtová organizácia. Riaditeľkou zariadenia je Mgr. Veronika Fazekas.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta (ďalej len DSS) je zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb dňom 25. 06. 2009 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území TTSK a to nasledovne:

  1. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách).

Forma - Ambulantná
Rozsah - určitý
Kapacita - 5
Deň začatia poskytovania - 1.7.1998
Miesto poskytovania - Krásna 1083, Galanta 924 01

Forma - Týždenná
Rozsah - určitý
Kapacita - 15
Deň začatia poskytovania - 1.7.1998
Miesto poskytovania - Krásna 1083, Galanta 924 01

V Domove sociálnych služieb na Krásnej ulici sa poskytujú služby pobytovou týždennou a ambulantnou formou fyzickým osobám do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo sú nevidiaci či prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je najmenej III.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta sa:

  1. poskytuje
    1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
    2. sociálne poradenstvo,
    3. Sociálna rehabilitácia,
    4. Ubytovanie,
    5. Stravovanie,
    6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
    7. Osobné vybavenie,
    8. výchova
  2. zabezpečuje
    1. Rozvoj pracovných zručností
    2. Záujmová činnosť
  3. utvárajú podmienky na:
    1. Vzdelávanie
    2. Úschovu cenných vecí

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta ďalej PSS umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

    1. Voľnočasové aktivity

Vzdelávanie zabezpečuje Špeciálna základná škola v Galante.

  1. Špecializované zariadenie (§ 39 zákona o sociálnych službách).

Forma - Pobytová ročná
Rozsah - neurčitý
Kapacita - 5
Deň začatia poskytovania - 10.7.2017
Miesto poskytovania - Priečna 1102, Galanta 924 01

V Špecializovanom zariadení na Priečnej ulici sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie ktorým je Autizmus.

V Špecializovanom zariadení na Priečnej ulici v Galante sa:

  1. poskytuje
    1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
    2. Sociálne poradenstvo,
    3. Sociálna rehabilitácia,
    4. Ubytovanie,
    5. Stravovanie,
    6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
    7. Osobné vybavenie,
    8. výchova
  2. zabezpečuje
    1. Rozvoj pracovných zručností
    2. Záujmová činnosť
  3. utvárajú podmienky na:
    1. Vzdelávanie
    2. Úschovu cenných vecí

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta ďalej svojim PSS umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

    1. Voľnočasové aktivity

Vzdelávanie zabezpečuje Špeciálna základná škola v Galante.

V zmysle Zákona č. 184/1999 Z. z. umožňujeme používanie jazyka národnostných menšín v sídle zariadenia.

Partnerstvá rozvíjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech klientov, najmä kultúrneho a duchovného charakteru. Konkrétne aktivity sa objavujú v Ponuke voľnočasových aktivít a pri zabezpečovaní potrieb duchovného života našich klientov. Účasť klientov na neformálnych aktivitách nie je osobitne sledovaná, pokiaľ zároveň nie je súčasťou individuálneho plánu. Zainteresované strany s ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá sú najmä:

  • OZ Templars Slovakia
  • OZ Milan Štefánik
  • OZ Shalom Sládkovičovo
  • OZ MaS
  • Nadácia pre pomoc osobám s Rettovým syndrómom Slovensko
  • OZ Návrat do života
  • Červený nos
  • Mesto Galanta
  • Galantská knižnica
  • MsKS Galanta
  • Súkromné bilingválne gymnázium Galanta
  • Slovenský zväz zdravotne postihnutých
  • Združenie pre pomoc mentálne postihnutých Galanta
  • Jaki servis

 

Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, projektov alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k PSS, ako aj na potrebe spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat PSS do svojho pôvodného prostredia. Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne aktivity. V zmysle § 4 zákona o sociálnych službách je formálnym partnerstvom aj zoskupenie zainteresovaných strán vytvorené za účelom realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku, zmiernenie alebo riešenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov a pre účely komunitnej práce. Zainteresované strany vo formálnych partnerstvách sú najmä:

  • Trnavský samosprávny kraj
  • Galantské osvetové stredisko
  • Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
  • Špeciálna základná škola Galanta
  • Vysoká škola Sládkovičovo
  • Andrea Dobossy, klinický logopéd

 

V zmysle Zákona 184/1999 Z. z. umožňujeme používanie jazyka národnostných menšín v sídle zariadenia.