• Budova DSS Galanta
  • Budova DSS Galanta

Štandardy kvality

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza pre poskytovateľov sociálnych služieb povinnosť plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Ich cieľom je konkrétne ukázať smerovanie sociálnych služieb, prispievať k lepšiemu postaveniu prijímateľov sociálnych služieb, umožňovať im rozhodovať o svojich prioritách a žiť spokojný život za pomoci pracovníkov, ktorí im pomáhajú v napĺňaní cieľov. V neposlednom rade podmienky kvality prispievajú k celkovému zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

Podmienky kvality sa posudzujú v troch oblastiach:

  1. Procedurálne podmienky
  2. Personálne podmienky
  3. Prevádzkové podmienky

Kompetencie manažéra kvality tiež vyplývajú zo zákona. Rozsah kompetencií manažéra kvality je nasledovný:

  • manažér kvality navrhuje spôsob implementácie podmienok kvality v zmysle zákona a determinujúcich dokumentov,
  • vyhľadáva nové trendy a metódy v oblasti zvyšovania kvality,
  • podieľa sa na monitorovaní a meraní odborných postupov,
  • plánuje a uskutočňuje interné audity zamerajúce sa na podmienky kvality,
  • spolupracuje na spracovávaní interných dokumentov, zabezpečuje validáciu interných dokumentov,
  • navrhuje zloženie interdisciplinárneho tímu.