O nás

Od 01.07. 2002 je zriaďovateľom DSS pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj. Sme štátna rozpočtová organizácia. Riaditeľkou zariadenia je Mgr. Veronika Fazekas.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta (ďalej len DSS) je zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb dňom 25. 06. 2009 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území TTSK a to nasledovne:

1. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách).

Forma - Ambulantná
Rozsah - určitý
Kapacita - 5
Deň začatia poskytovania - 1.7.1998
Miesto poskytovania - Krásna 1083, Galanta 924 01

Forma - Týždenná
Rozsah - určitý
Kapacita - 15
Deň začatia poskytovania - 1.7.1998
Miesto poskytovania - Krásna 1083, Galanta 924 01

V Domove sociálnych služieb na Krásnej ulici sa poskytujú služby pobytovou týždennou a ambulantnou formou fyzickým osobám do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo sú nevidiaci či prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je najmenej III.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta sa:

 1. poskytuje
  1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. Sociálna rehabilitácia,
  4. Ubytovanie,
  5. Stravovanie,
  6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. Osobné vybavenie,
  8. výchova
 2. zabezpečuje
  1. Rozvoj pracovných zručností
  2. Záujmová činnosť
 3. utvárajú podmienky na:
  1. Vzdelávanie
  2. Úschovu cenných vecí

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta ďalej PSS umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

 1.  
  1. Voľnočasové aktivity

Vzdelávanie zabezpečuje Špeciálna základná škola v Galante.

2. Špecializované zariadenie (§ 39 zákona o sociálnych službách).

Forma - Pobytová ročná
Rozsah - neurčitý
Kapacita - 5
Deň začatia poskytovania - 10.7.2017
Miesto poskytovania - Priečna 1102, Galanta 924 01

V Špecializovanom zariadení na Priečnej ulici sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie ktorým je Autizmus.

V Špecializovanom zariadení na Priečnej ulici v Galante sa:

 1. poskytuje
  1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. Sociálne poradenstvo,
  3. Sociálna rehabilitácia,
  4. Ubytovanie,
  5. Stravovanie,
  6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. Osobné vybavenie,
  8. výchova
 2. zabezpečuje
  1. Rozvoj pracovných zručností
  2. Záujmová činnosť
 3. utvárajú podmienky na:
  1. Vzdelávanie
  2. Úschovu cenných vecí

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta ďalej svojim PSS umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

 1.  
  1. Voľnočasové aktivity

Vzdelávanie zabezpečuje Špeciálna základná škola v Galante.

V zmysle Zákona č. 184/1999 Z. z. umožňujeme používanie jazyka národnostných menšín v sídle zariadenia.