Strategické ciele

Cieľ 1 - Implementovať podmienky kvality - 2018

Cieľ 2 - Zaviesť procesné riadenie a tímovú prácu - 2018

Cieľ 3 - Zaviesť interdisciplinárnu prácu do pracovných činností s prijímateľom sociálnej služby - 2018

Cieľ 4 - Zlepšenie informačnej politiky (aktualizácia web stránky, nástenky, dotazníky) - 2018

Cieľ 5 - Vypracovať postupy a stratégie podpory PSS zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti - 2018

Cieľ 6 - Vypracovať postupy, pravidlá a podmienky na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd - 2018

Cieľ 7 - Vypracovať postupy, pravidlá a podmienky na podporu a zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby (ďalej PSS), jeho osobnej integrity, nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a na vytváranie pozitívneho obrazu o PSS - 2018

Cieľ 8 - Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov a revidovať existujúce metodiky a smernice - 2018

Cieľ 9 - Zvyšovať manuálne schopnosti/zručnosti PSS, viesť ich k samostatnosti a zapájať ich do aktivít každodenného života - 2019

Cieľ 10 - Zvyšovať odbornosť zamestnancov neustálym vzdelávaním - 2019

Cieľ 11 - Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov - 2019

Cieľ 12 - Humanizácia prostredia ( debarierizácia, stavebné úpravy ubytovacích jednotiek, modernizácia kuchyne, zmena účelu miestnosti pre hydroterapiu, renovácia vonkajších priestorov) - 2019