Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky zriaďovateľa TTSK.

Našim poslaním je vytváranie takých podmienok pre každodenný život prijímateľov v zariadení sociálnej služby, aby mali pocit naozajstného, bezpečného domova, aby mali pocit spolupatričnosti, súnáležitosti a prepojenia s okolitým svetom, komunitou a svojim domácim prostredím.

Chceme vytvoriť prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti ( tímovú solidárnosť).

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Poskytovanie kvalitných a dostupných služieb spôsobom, ktorý napĺňa individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb a v maximálnej miere rešpektuje a zohľadňuje ich požiadavky.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Víziou je postupné rozširovanie sociálnych služieb o formy sociálnych služieb, ktoré v meste Galanta, okrese Galanta a Trnavskom kraji absentujú a je o ne záujem. Chceme uspokojiť stúpajúci dopyt po sociálnych službách.  Zároveň chceme rozšíriť kapacitu existujúcich sociálnych služieb pomocou prístavby na pracovisku na Krásnej ulici.