Sociálna rehabilitácia

V zmysle zákona o sociálnych službách sa v DSS pre deti a dospelých Galanta poskytuje výchova,  sociálna rehabilitácia a zabezpečuje vzdelávanie.

Vzdelávanie pre PSS zabezpečujeme prostredníctvom Špeciálnej základnej školy v Galante. Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje úsek Výchovy  a sociálnej rehabilitácie.

Sociálna rehabilitácia predstavuje činnosti, ktoré vytvorí tím odborných zamestnancov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta v spolupráci s PSS a spoločne a plánovane tieto činnosti vykonávajú.  Cieľom týchto činností je dosiahnuť čo najvšestrannejší možný rozvoj komplexnej osobnosti PSS s prihliadnutím a rešpektovaním ich osobitostí a špeciálnych potrieb, optimálnych možností, ktoré sú dané povahou a stupňom postihnutia. Rozvíjame pomocou nej sociálne vzťahy a zlepšujeme komunikáciu s PSS a jeho rodinou, a snažíme sa dosiahnuť a udržať najvyšší možný stupeň socializácie a integrácie.

Cieľom inštruktorov sociálnej rehabilitácie v našom zariadení je:

 • Pripraviť PSS na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť.
 • Zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania PSS a jeho pozitívne prežívanie situácie.
 • Zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti PSS.
 • Zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného život.
 • Pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie.
 • Poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby PSS prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný či sociálny stav.

V rámci sociálnej rehabilitácie aplikujeme aktivity s prvkami liečebných metód, chodíme na prechádzky, koncerty, výlety, športové hry a podobne.

Liečebné metódy s prvkami terapií :

 1. Aktivity s prvkami arteterapie - liečba výtvarným umením
 • maľovanie prstami,
 • uvoľňovanie dlane rozotieraním farby,
 • hnietenie hmoty, modelovanie hmoty,
 • kreslenie, vyfarbovanie, tvorba koláží, obrazov, ktorými si PSS ozdobujú izby / interiér zariadenia, alebo ich používame ako dar
 • práca s papierom, prírodným materiálom a iné.

 

 1. Aktivity s prvkami muzikoterapie - aktivity zamerané na harmonizáciu PSS prostredníctvom hudby,
 • počúvanie melodickej hudby, relaxačnej hudby, vážnej hudby,
 • spievanie detských piesní,
 • hranie na hudobných nástrojoch (máme k dispozícii Orffové nástroje, syntetizátor),
 • dychové cvičenia,
 • nácvik hudobných vystúpení, kde sa snažíme zapojiť PSS podľa ich schopností a možností a iné.

 

 1. Aktivity s prvkami dramatoterapie
 • učenie rôznych rolí,
 • realizácia mimických a rečových cvičení,
 • práca s textom,
 • nácvik a hranie divadielka, pantomímy,
 • obliekanie sa do masiek,
 • návšteva divadelných predstavení.

 

 1. Aktivity s prvkami ergoterapie - ide o jednoduché zamestnávanie PSS počas dňa. Cieľom je snaha udržať dobrú fyzickú i psychickú kondíciu PSS. Rozvíjame individuálne schopnosti PSS tak, aby si osvojili nové poznatky a upevňovali nadobudnuté zručnosti.
 • tréning jemnej motoriky – lepíme, skladáme, vkladáme, spájame, šijeme, vyrábame krásne náramky z korálok,
 • práce v exteriéri, kde trénujeme hrubú motoriku – zametáme, hrabeme, staráme sa o záhradku, sadíme, plienime burinu, polievame, zbierame opadané plody zo stromov, prírodný odpad, ukladáme ho do vriec, na fúrik, pracujeme s drevom,
 • starostlivosť o izby – trénujeme ustielanie postele, udržujeme poriadok na izbách.

 

 1. Aktivity s prvkami biblioterapie - táto metóda využíva účinky čítania na liečbu a podporu psychického zdravia človeka, u každého PSS u nás realizujeme túto liečebnú metódu, bez ohľadu na stupeň postihnutia. S niektorými PSS máme možnosť chodiť do knižnice v Galante, kde si zautomatizovali proces zapožičiavania si knihy. V rámci knižnice navštevujeme klubovňu, kde si majú možnosť prečítať to, čo ich zaujíma.
   
 2. Kognitívny tréning
 • tréning pamäte a stimulácia rôznych oblastí mozgu. Tréning realizujeme s pomocou didaktických pomôcok, spoločenských hier, pamäťových pomôcok, obrázkov a pracovných listov. Pomocou nich si precvičujeme grafomotoriku a riešime jednoduché matematické úlohy,
 • práca s počítačom
 • nácvik nakupovania v okolitých obchodoch

 

 1. Pohyb ako metóda práce s klientom
 • hudobno - pohybové hry, tanec,
 • bicyklovanie -na stacionárnom bicykli v interiéri a tricykli v exteriéri

 

 1. Bazálnu stimuláciu realizuje vyškolený zdravotný personál